Národní sportovní agentura na svých stránkách zveřejnila výzvu „MŮJ KLUB 2024

Odkaz: https://nsa.gov.cz/dotace-neinvesticni/18-2023-muj-klub-2024/

Zahájení příjmu žádostí: 20. 11. 2023 od 12:00 hod.

Ukončení přijmu žádostí: 5. 1. 2024 do 12:00 hod.

Můj klub- pohyb a zdraví je začleněn ve výzvě Můj klub 2024, samostatně nebude vypsán.

Oblasti podpory:

 • sportovní aktivity dětí a mládeže ve věku 4 až 19 let
 • zabezpečení sportovní, tělovýchovné a organizační funkce žadatele, realizující sportovní aktivity dětí a mládeže ve věku od 4 do 19 let v souladu s platnými a registrovanými stanovami
 • provoz a údržba sportovních zařízení (není omezeno, může být 100% – při splnění podmínek 6.2. c) výzvy)

Dotaci je možné čerpat na věkovou kategorii od 4 do 19 let (ročníky narození 2020 až 2005)

Tak jako loni jsou i letos oprávněným žadatelem spolky nebo pobočné spolky, tedy regionální tělovýchovné nebo tělocvičné jednoty a sportovní kluby, které:

organizují pravidelnou sportovní činnost pro děti a mládež v rámci tréninkových jednotek

hlavnímu předmětu činnosti – sportu – se věnují min. 2 roky

jsou bezúhonnou a bezdlužnou osobou (tzn. nebyly pravomocně odsouzeny pro úmyslný trestný čin související s činností v oblasti sportu a nemají dluhy vůči NSA,  Finanční správě ČR, Celní správě ČR, na pojistném atd.)

nejsou v likvidaci, exekuci nebo v insolvenci,

ke dni podání žádosti evidují min. 20 sportovců splňujících kritéria výzvy

vybírají členské příspěvky v min. výši 100 Kč/osoba/rok.

do soutěžní kategorie se zařazují pouze členové, kteří za uplynulých 12 měsíců od podání žádosti splnili minimálně 6 soutěžních dnů

za  pravidelnou sportovní činnost je považována činnost, kterou sportovní organizace organizuje výhradně pro své členy (děti a mládež), a to v rozsahu min. 1 tréninkové jednotky týdně (tréninková jednotka musí mít alespoň 45 minut) po dobu min. 35 týdnů v roce.

za sportovní odvětví pro účely této výzvy není považována turistika

datovou schránkou posíláte pouze vygenerovanou žádost, přílohy nahráváte jen do portálu k samotné žádosti.

v roce 2024 nebude vypisováno 2. kolo Můj klub.

Jaké náklady lze z dotace hradit?

Stejně jako v minulém roce patří mezi způsobilé níže uvedené náklady, které souvisí s oblastí podpory v rámci výzvy Můj klub (viz výše):

 • osobní náklady zaměstnanců – trenérů a členů realizačního týmu sportovních aktivit dětí dle Výzvy, do maximální výše 50 tis. Kč na osobu a měsíc (bez příslušných zákonných odvodů). Tento limit platí pro výkon práce v pracovním poměru i na základě dohod konaných mimo pracovní poměr (DPP, DPČ). U dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP, DPČ) nesmí odměna překročit 400 Kč / hodinu,
 • trenérské služby, metodické služby, služby fyzioterapie, služby výživového poradenství, služby psychodiagnostiky a služby technického a servisního zabezpečení sportovních aktivit dětí dle Výzvy; jedná-li se o služby OSVČ, platí limit do maximální výše 50 tis. Kč na osobu a měsíc,
 • spotřební materiál a pohonné hmoty,
 • krátkodobý nájem a podnájem sportovních zařízení vč. vybavení,
 • standardní úrazové a cestovní pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění sportovních potřeb a sportovního materiálu,
 • cestovné, startovné a výdaje/náklady na dopravu,
 • ubytování a stravování,
 • pořízení drobného hmotného majetku (DHM), jehož pořizovací cena za 1 ks DHM nebo 1 souboru věcí DHM je nižší/rovna 60 tis. Kč bez DPH,
 • pořízení drobného nehmotného majetku (DNHM) nebo 1 licence na užívání DNHM, jehož pořizovací cena je nižší/rovna 80 tis. Kč bez DPH,
 • zabezpečení údržby a provozování sportovních zařízení včetně pojistného,
 • spotřeba energií související s provozem sportoviště.

Novinkou je zrušení procentuálního omezení nákladů na provoz a údržbu sportovního zařízení (původně to bylo 50 %) či na osobní náklady trenérů a realizačního týmu (původně to bylo 70 %). Nově je tedy možné vyúčtovat dotaci libovolnými způsobilými náklady.

Naopak mezi nezpůsobilé náklady, které nelze do vyúčtování dotací použít, patří zejména:
 • propagace (služby i materiál),
 • osobní náklady a osobní výkon služeb v souvislosti s provozem a údržbou,
 • dlouhodobé smlouvy na pronájem sportoviště,
 • provoz webových stránek sportoviště,
 • poradenské a právní služby, zpracování studií nebo projektové práce.

U předvídatelných nebo pravidelných nákladů je nově povinnost provádět úhrady výhradně bezhotovostně (např. pracovně-právní vztahy, ubytování a doprava na soustředění, pronájmy sportovišť, nákup sportovního nebo spotřebního materiálu apod.). To se netýká nahodilých nepředvídatelných nákladů (např. nákup občerstvení na soustředění, startovné hrazené na místě atd.).


Jak spočítat maximální výši dotace?

Výše dotace bude stanovena na základě rozsahu sportovní aktivity dětí a mládeže ve věku od 4 let (ročník narození 2020) do 19 let (ročník narození 2005) uvedených v příloze žádosti:

Kategorie 1: Sportovci ve věku 4 až 15 let (ročník narození 2020 až 2009) s předpokládanou účastí na tréninkové jednotce minimálně 1 x týdně a neúčastnící se oficiální soutěže

Kategorie 2.1: Sportovci ve věku 6 až 19 let (ročník narození 2018 až 2005) s předpokládanou účastí na tréninkové jednotce minimálně 2 x týdně, kteří se zároveň účastnili alespoň 6 soutěžních dnů za období 12 měsíců zpětně ode dne podání žádosti.

Kategorie 2.2: Sportovci ve věku 11 až 16 let (ročník narození 2013 až 2008) s předpokládanou účastí na tréninkové jednotce minimálně 2 x týdně, kteří se zároveň účastnili alespoň 6 soutěžních dnů za období 12 měsíců zpětně ode dne podání žádosti.

Pokud bude žadatel uplatňovat soutěžící sportovce je současně nutné zajistit vzájemnou shodu v evidenci sportovce v Rejstříku sportu se zápisy příslušného sportovní svazu.

Výpočet výše dotace bude proveden podle následujícího vzorce:

A = Počet sportovců žadatele kategorie 1 * 900 Kč

B = Počet sportovců žadatele kategorie 2.1 * 3 500 Kč

C = Každému sportovci z kategorie 2.2 bude částka dle písmena B navýšena o 1 000 Kč.

Celková výše dotace = A+B+C

Bude-li po výpočtu všech dotací vyčerpána alokace výzvy, která je oproti loňsku navýšena na 1,69 mld. Kč, budou všechny vypočtené dotace sníženy stejným poměrem tak, aby alokace vystačila na vyplacení všech úspěšných žadatelů.


Kdy a jak se žádost podává?

Žádost je možné podávat v termínu od 12:00 hodin dne 20. listopadu 2023 do 12:00 hodin dne 5. ledna 2024, a to výhradně na elektronickém formuláři, který je součástí Rejstříku sportu, a odeslat v rámci Jednotného dotačního portálu (JDP).

Nově dochází k mírnému zjednodušení žádosti, kdy se již nesestavuje rozpočet, ani se nemusí vyplňovat samostatné dokumenty čestného prohlášení o bezdlužnosti nebo o podílech v jiných osobách (ty budou součástí elektronického formuláře). Naopak ke zpřísnění podmínek došlo při dokládání potvrzení o vedení bankovního účtu – již není možné použít výpis s ručně dopsaným IČ organizace, je potřeba předložit oficiální dokument banky, který bude kromě názvu žadatele obsahovat také IČ.

Odesláním žádosti o poskytnutí dotace prostřednictvím JDP není žádost ještě podána. Vyplněný elektronický formulář je nutné vygenerovat ve formátu PDF a zaslat datovou zprávou do datové schránky poskytovatele. Přílohy se nově přikládají pouze v JDP a neposílají se datovou schránkou.

JINÝ ZPŮSOB PODÁNÍ NEŽ PROSTŘEDNICTVÍM DATOVÉ SCHRÁNKY NENÍ MOŽNÝ.

Důležité informace:

 • ID datové schránky (DS) poskytovatele je vnadiz2,
 • datová zpráva musí být označena číslem žádosti (MK24-XXXXX),
 • datová zpráva musí být podána z datové schránky žadatele nebo z datové schránky člena statutárního orgánu,
 • žádost v PDF formátu nemusí obsahovat podpis,
 • nově se žádost zasílá bez příloh,
 • žádost o poskytnutí dotace je podána okamžikem doručení zprávy do DS poskytovatele.

 

V případě potřeby nás kontaktujte.