Vyúčtování dotace Můj klub 2021 je nutné zpracovat nejpozději do 15. 2. 2022.

Pro TJ/SK

 • vyplnit tabulku ve formátu Excel obsahující 7 listů
 • doložit výsledovku a účetní sestavu obsahující položky zahrnuté do vyúčtování dotace
 • vyplnit čestné prohlášení ve Wordu – volnou formou

Před samotným vyplňováním si prosím zkontrolujte, zda máte poslední verze tabulek (můžete stáhnout ZDE). Pozor – tabulky jsou připraveny na vyplňování v programu Excel 2016! Při vyplňování tabulky s vyúčtováním a vypořádáním dotace MK postupujte od listu č. 1 k listu č. 7:

zdroj: https://agenturasport.cz/dotace/muj-klub-2021-2/

LIST Č. 1 – SOUHRNNÉ INFORMACE

 • příjemce = uveďte celý platný název dle spolkového rejstříku
 • IČ = uveďte 8-místné číslo (vč. počátečních nul)
 • adresa sídla = kompletní adresa (ulice, město) dle spolkového rejstříku
 • kraj = vyberte z nabídky v rolovacím menu
 • číslo žádosti = evidenční číslo najdete na str. 2 v Rozhodnutí o poskytnutí dotace (ROPD)
 • číslo jednací = najdete na 1. straně ROPD
 • výše dotace = uvedeno v dotaci (uvádějte částku vč. haléřů)
 • vyplňte kontaktní osobu
 • doplňte statutární zástupce dle způsobu jednání uvedeného ve stanovách – pokud máte více statutárních zástupců, ale každý může jednat samostatně, stačí uvést jednoho
 • pokud bude za klub jednat osoba na základě plné moci, je nutné plnou moc k vyúčtování přiložit

LIST Č. 2 – POUŽITÍ DOTACE

 • hlavička se vyplní z informací na listu č. 1
 • formulář má 3 části – osobní náklady, služby a provozní náklady
 • osobní náklady – jedná se o osobní náklady dle bodu 9.1. b) výzvy, které jsou poté podrobněji uvedeny na listu č. 5 – Mzdy, DPP, DPČ, odvody
  • osobní náklady mají 2 limity – 300 Kč/hod. u DPP a DPČ, 50.000 Kč/os./měs. u HPP
  • POZOR – srážková daň u DPP není zákonným odvodem
 • služby – jedná se o osobní výkony služeb dle bodu 9.1. c) výzvy, které jsou podrobněji uvedeny na listu č. 6 – OSVČ
  • u osobních výkonů služeb je stejný limit jako u HPP, tedy 50.000 Kč/měsíc
  • za osobní výkon služeb můžeme považovat služby, které jsou fakturovány přímo osobou, která služby poskytuje a která do výkonu „vkládá“ zejména svůj čas a práci (např. to mohou být trenérské služby). Mezi tyto služby naopak nepatří např. ubytovací služby, které fakturuje majitel penzionu jako OSVČ
 • provozní náklady – do této části patří veškeré ostatní náklady, které nelze uvést do části „osobní náklady“ a „služby“
  • POZOR na rozdíly mezi spotřebním materiálem a vybavení drobným hmotným majetkem. Za spotřební materiál považujeme zejména antuku, hnojivo, barvy, laky, elektroinstalační materiál apod. Co je považováno za drobný hmotný majetek by měla určovat interní směrnice spolku – většinou se jedná o hmotné věci s dobou použitelnosti delší než 1 rok a s hodnotou přesahující určitou hranici (např. 10.000 Kč)
  • mezi „jiné provozní náklady“ můžeme zahrnout také např. spojové služby, internetové připojení, telefonní poplatky, odměny rozhodčích, ekonomické a právní služby poskytované právnickými osobami, opravy sportovního vybavení atd.

LIST Č. 3 – FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ

 • vyplní se automaticky
 • je potřeba pouze doplnit jméno a kontakt osoby, která vypořádání schválila (statutární zástupce) a osoby, která vypořádání zkontrolovala – nesmí se jednat o stejnou osobu

LIST Č. 4 – NAPLNĚNÍ ÚČELU DOTACE

 • hlavička listu se vyplní automaticky
 • je potřeba doplnit slovní popis čerpání dotace (komentář k číselným údajům na listu č. 2)
 • snadnější je připravit si text v textovém editoru (Wordu) a poté vložit do tabulky

LIST Č. 5 – MZDY, DPP, DPČ, ODVODY

 • navazuje na list č. 2
 • pokud do vyúčtování dotace MK nepoužijeme mzdové náklady, list nevyplňujeme
 • účel použití (sloupec F) vychází z účelu dotace uvedeného v ROPD, tedy explicitně určen text:
  • sportovní aktivity dětí nebo
  • zabezpečení funkce TJ/SK
 • sloupečky označené modře (G, I, K, L) se vztahují k dotaci, sloupečky označené červeně jsou statistickým údajem doplňujícím informace o čerpání dotace
 • POZOR – srážková daň nepatří mezi zákonné odvody – zákonným odvodem je 33,8 % z hrubé mzdy, které odvádí zaměstnavatel

LIST Č. 6 – OSVČ

 • navazuje na list č. 2
 • pokud do vyúčtování dotace MK nepoužijeme žádné osobní služby, list nevyplňujeme
 • účel použití (sloupec G) vychází – stejně jako u mezd – z účelu dotace uvedeného v ROPD (sportovní aktivity dětí, zabezpečení funkce TJ/SK)
 • sloupečky označené modře (H, I, L) se vztahují k dotaci, sloupečky označené červeně jsou statistickým údajem doplňujícím informace o čerpání dotace

LIST Č. 7 – PŘEHLED ZDROJŮ

 • nepovinná příloha
 • kromě dotace MK 2021 je možné do tabulky uvést další zdroje, které klub používá k financování sportovních aktivit dětí a mládeže

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

 • prohlášení vyplňte za každého statutárního zástupce uvedeného na listu č. 1 – Souhrnné informace ve Vyúčtování a vypořádání
 • prohlášení si můžete stáhnout ZDE

VÝSTUPY Z ÚČETNICTVÍ

 • výsledovka je sestava nákladů a výnosů, kdy na jedné straně je přijatá dotace a na druhé straně náklady hrazené z dotace. Hospodářský výsledek musí být nulový. V případě jednoduchého účetnictví se bude jednat o přehled příjmů a výdajů týkajících se dotace. I v tomto případě bude výsledek hospodaření nula.
 • sestava dokladů hrazených z dotace může být sestavou vygenerovanou z účetního deníku nebo hlavní knihy. Sestava by měla obsahovat číslo dokladu (např. „PF 210012“), datum zaúčtování položky, popis položky (např. „sportovní dresy“ nebo „ubytování na letním soustředění“), částku hrazenou z dotace (nemusí odpovídat celkové částce uvedené na dokladu)

ODESLÁNÍ VYÚČTOVÁNÍ

 1. Připravené vyúčtování MK je potřeba odeslat na e-mailovou adresu podatelnavyuctovani@agenturasport.cz. Do předmětu e-mailové zprávy uveďte „Excel_Vyúčtování 2021_MK21_číslo jednací“ (číslo jednací je uvedeno na první straně ROPD). E-mailem odešlete tabulku Vyúčtování a vypořádání 2021 v Excelu, výstupy z účetnictví a čestné prohlášení.
 2. Dokumenty je poté potřeba doručit NSA ještě podepsané, a to jedním z těchto způsobů:
 • pokud disponujete platným kvalifikovaným elektronickým podpisem, připojíte elektronické podpisy k dokumentům a zašlete je e-mailem na adresu podatelnavyuctovani@agenturasport.cz s tím, že e-mailová zpráva bude mít název „Vyúčtování 2021_MK21_číslo jednací“
 • pokud disponujete datovou schránkou, jednotlivé listy Excelu, výstupy z účetnictví i čestné prohlášení vytiskněte, podepište, orazítkujte a naskenujte. Poté vložíte všechny podepsané dokumenty do datové zprávy, kterou odešlete na NSA (ID datové schránky NSA: vnadiz2). Do předmětu zprávy uveďte „Vyúčtování 2021_MK21_číslo jednací“
 • v listinné podobě osobně na podatelnu NSA nebo doporučeně poštou na adresu Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9 – obálka musí být označena textem: „Vyúčtování 2021_MK21_číslo jednací“
 • e-mailem na adresu podatelnavyuctovani@agenturasport.cz v případě, že jste využili možnost autorizované konverze listinných dokumentů do elektronické podoby. Název e-mailové zprávy bude „Vyúčtování 2021_MK21_číslo jednací“.

Podpisy na dokumentech v listinné podobě musí být úředně ověřeny bez ohledu na to, zda je poté doručíte NSA osobně, poštou nebo autorizovaně konvertované e-mailem. Ověřený podpis je potřeba na listu č. 1 – souhrnné informace a na čestném prohlášení. 

Zdroj dokumentů: https://agenturasport.cz/dotace/muj-klub-2021-2/

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na e-mailu pribram@cuscz.cz.

 

Vypracoval: PTU Praha a SKO ČUS